• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Detailplaneeringud

Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute algatamine
Kolmapäev, 26 Juuni 2013 08:58, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega algatati Kärdla linna Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine segafunktsiooniga elu- ja ärihoone püstitamiseks ning maakasutuse sihtotstarbe kooskõlla viimine Kärdla linna üldplaneeringuga. Kavandatav tegevus ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute algatamine
Kolmapäev, 26 Juuni 2013 08:56, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega algatati Kärdla linna Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jaotamine kuni kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Detailplaneering näeb ette Kärdla linna üldplaneeringu muutmise krundile osaliselt ulatuva Nuutri jõe ehituskeeluvööndi ulatuse määramise osas. Üldplaneeringuga määratud krundi juhtfunktsiooni ei muudeta. Kavandatav tegevus ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Posti tn 13 detailplaneeringu kehtestamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute kehtestamine
Kolmapäev, 26 Juuni 2013 08:54, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega kehtestati Kärdla linna Posti tn 13 maaüksuse detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise ja krundi juhtfunktsiooni muutmise linna üldplaneeringus. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud ning Hiiu maavanem andis teostatud järelevalve tulemusena planeeringule heakskiidu.

Käina mnt 23e maaüksuse detailplaneeringu algatamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute algatamine
Kolmapäev, 26 Juuni 2013 08:52, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavalitsuse 19. juuni 2013 korraldusega nr 181 algatati Käina mnt 23e maaüksuse detailplaneering. Planeeritav maaüksus on 6367 m2 suurune ja tootmismaa sihtotstarbega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse jaotamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Koostatav detailplaneering järgib Kärdla linna üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni ning ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 26 Juuni 2013 08:59

Posti tn 13 detailplaneeringu vastuvõtmine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikustamine
Reede, 05 Aprill 2013 10:08, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 21.märts 2013 otsusega nr 191 võeti vastu Posti tn 13 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta krundil kehtivat detailplaneeringut määrates maakasutuse sihtotstarbeks 100% ärimaa ja loobuda kehtivas planeeringus ette nähtud krundi jagamisest. Hoonestuspõhimõtted ei erine oluliselt kehtivast planeeringust. Osaliselt on koostatud detailplaneering Kärdla linna üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 08.aprill - 05.mai 2013. Planeeringuga saab tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=32616

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Kärdla Linnavalitsuses 08.mail 2013 kell 16:00.

Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu muutmiseks võib Kärdla Linnavalitsusele esitada avaliku väljapaneku lõpuni.

Marja tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikustamine
Teisipäev, 15 Jaanuar 2013 11:53, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavalitsuse 10.jaanuar 2013 korraldusega nr 8 võeti vastu Kärdla linna Marja tn 8 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-66. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jaotamise kolmeks krundiks ja ehitusõiguse määramise uute elamute ja abihoonete püstitamiseks ning vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele, seadustele ning muudele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 28.jaanuar kuni 10.veebruar 2013. Detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku perioodil võimalik tutvuda tööaegadel Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla) ning aadressil: http://avalik.amphora.ee/kardlalv/document.aspx?id=30925

Ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu osas võib esitada kuni avaliku väljapaneku perioodi lõpuni kirja teel (Keskväljak 5a Kärdla Hiiumaa 92413) või e-posti teel See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Posti tn 13 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute algatamine
Reede, 26 Oktoober 2012 16:22, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 18.oktoober 2012 otsusega nr 170 algatati Kärdla linna Posti tn 13 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine ning Kärdla linna üldplaneeringuga planeeritavale maa-alale määratud juhtfunktsiooni osaline muutmine. Kinnisasjal on kehtiv detailplaneering, mida koostatav planeering osaliselt muudab ning mis muutub uue planeeringu kehtestamise järgselt kehtetuks. Kuna kavandatud tegevus järgib kehtiva planeeringuga määratud põhimõtteid ning ei vaja täiendava keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/kardlalv/document.aspx?id=29804

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine - Sadama tn 30

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikustamine
Neljapäev, 12 Juuli 2012 08:41, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 21.juuni 2012 otsusega nr 156 võeti vastu Sadama tn 30 maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 12-09. Planeering näeb ette olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega maaüksuse jaotamise ning ehitusõiguse määramise Kärdla sadamaga seotud hoonestuse püstitamiseks. Planeeringuga muudetakse osaliselt maa-alal kehtivat detailplaneeringut. Avalik väljapanek kestab kuni 22. juulini 2012, planeeringu avalik arutelu algab Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) 25.juulil kell 16:00. Planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ning aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=26867

Detailplaneeringu kehtestamine - Lubjaahju tn 3a ja Väike-Sadama tn 1d

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute kehtestamine
Neljapäev, 12 Juuli 2012 08:38, Kirjutas Tarmo Kähr

Kärdla Linnavolikogu 21.juuni 2012 otsusega nr 155 kehtestati Lubjaahju tn 3a ja Väike-Sadama tn 1d maaüksuste detailplaneering vastavalt OÜ Klotoid tööle nr 1110-60. Detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise, ehituskeeluvööndi vähendamise ja vajaliku taristu rajamise põhimõtted Onu Ööbiku teemapargi rajamiseks. Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ning aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=26240

Viimati uuendatud Kolmapäev, 26 Juuni 2013 16:28

Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneering

PDF Prindi Kirjuta e-mail
Detailplaneeringute kehtestamine
Esmaspäev, 16 Jaanuar 2012 09:23, Kirjutas Tarmo Kähr
Kärdla Linnavolikogu 15.detsember 2011 otsusega nr 133 kehtestati Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneering Sadama tn 33, Väike-sadama tn 3, Sadama tn 28b, Sadama tänava pikendus, Lubjaahju põik 1 ning jätkuvalt riigi omandis oleva endise naftabaasi aluse maa-ala osas vastavalt OÜ ASE PB tööle nr PL-02 11/DP. Avaliku väljapaneku, avaliku arutelu ja Hiiu maavanema poolse järelevalve tulemusel on planeeringusse sisse viidud täiendusi ja täpsustusi, kuid planeeringu põhilahendusi ei ole muudetud.


Lehekülg 1 / 3
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]