• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Amoxil
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Planeeringud

Ümarmäe tn 3, 5 ja Heltermaa mnt 12b ja 14b detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 21.juuni 2010 korraldusega nr 185 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linna Ümarmäe tn 3, 5 ja Heltermaa mnt 12b ja 14b maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste liitmine ja ehitusõiguse määramine tootmiskompleksi laiendamiseks. Kuna kavandatav tegevus toimub tootmismaa maaüksustel, koostatav Kärdla linna üldplaneering näeb piirkonda ette äri- ja tootmismaa, leidis linnavalitsus et maaüksuste liitmisel ja ehitusõiguse määramisel olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks ei too eeldatavalt kaasa olulist keskkonnamõju, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 17.juuni 2010 korraldusega nr 178 võeti vastu Alato tn 24 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-31. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeering on vastavalt väljastatud lähteseisukohtadele nõuetekohaselt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 05.juuli kuni 01.august 2010, planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14260

Sanglepa tn 1 maaüksuse detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 17.juuni 2010 korraldusega nr 177 kehtestati Sanglepa tn 1 maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP03. Lihtsustatud korras koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks ja üheks transpordimaa maaüksuseks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringu on kooskõlastanud Lääne-Eesti Päästekeskus, piirnevate maaüksuste omanikud ja planeeritavate tehnovõrkude valdajad. Detailplaneering ei ole maaüksusel seni kehtinud detailplaneeringut oluliselt muutev. Koostatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14259

Sadama tn 28 ja Sadama tn 30 detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 30.juuni otsusega nr 64 võeti vastu Kärdla linna Sadama tn 28 ja Sadama tn 30 maaüksuste detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-32. Koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava ala maaüksuse piiride, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramise ning sadamarajatiste paiknemise. Planeering on nõuetekohaselt kooskõlastatud ning silmas pidades perspektiivse Kärdla sadama vajadusi vastab linna ruumilise arengu eesmärkidele.

Koostatud detailplaneeringuga on avaliku väljapaneku raames võimalik tutvuda perioodil 09.juuli - 08.august 2010 Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna dokumendihalduses aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14085

Lubjaahju tn 3A ja Väike-Sadama tn 1D detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 27.mai 2010 otsusega nr 58 algatati Kärdla linna Lubjaahju tn 3A ja Väike-Sadama tn 1D maaüksuste detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on Lubjaahju tn 3A maaüksusel kehtiva detailplaneering osaline muutmine Nuutri jõe ja Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamiseks tehnorajatiste ja teemapargi rajatiste planeerimiseks. Et võimaldada suurendada Lubjaahju tn 3A maaüksusel haljastuse ja teemapargi rajatiste mahtu, planeeritakse teemaparki ja kogu ranna-ala teenindava parkla rajamist Väike-Sadama tn 1D maaüksusele.
Võttes aluseks Keskkonnaameti kirjaliku seisukoha, mille järgselt ei ole vajalik algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, ning linnavalitsuse poolt koostatud eelhinnangus toodud seisukoha, mille alusel ei ole kavandatavad detailplaneeringuga planeeritud muudatused võrreldes kehtiva detailplaneeringuga olulised ja ei kujuta eeldatavalt olulist mõju, otsustas volikogu sama otsusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.  Otsusega on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14042

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavalitsuse 03.märts 2010 istungi korraldusega nr 50 algatati Alato tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on planeeritava 4130 m² suuruse maa-ala jaotamine kaheks elamukrundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ning juurdepääsu, tuleohutuse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine. Lähtuvalt seisukohast, et elamupiirkonnas olemasoleva elamukrundi jaotamine ja uue elamukrundi rajamine ja ehitusõiguse määramine ei kujuta eeldatavalt keskkonnale olulist mõju, otsustas linnavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringu koostamise raames.

Lehekülg 2 / 2

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]