• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Cheap Cialis Professional
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Detailplaneeringute kehtestamine

Posti tn 13 detailplaneeringu kehtestamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega kehtestati Kärdla linna Posti tn 13 maaüksuse detailplaneering. Koostatud detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise ja krundi juhtfunktsiooni muutmise linna üldplaneeringus. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud ning Hiiu maavanem andis teostatud järelevalve tulemusena planeeringule heakskiidu.

Detailplaneeringu kehtestamine - Lubjaahju tn 3a ja Väike-Sadama tn 1d

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 21.juuni 2012 otsusega nr 155 kehtestati Lubjaahju tn 3a ja Väike-Sadama tn 1d maaüksuste detailplaneering vastavalt OÜ Klotoid tööle nr 1110-60. Detailplaneering näeb ette ehitusõiguse määramise, ehituskeeluvööndi vähendamise ja vajaliku taristu rajamise põhimõtted Onu Ööbiku teemapargi rajamiseks. Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ning aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=26240

Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavolikogu 15.detsember 2011 otsusega nr 133 kehtestati Kärdla sadama lähipiirkonna detailplaneering Sadama tn 33, Väike-sadama tn 3, Sadama tn 28b, Sadama tänava pikendus, Lubjaahju põik 1 ning jätkuvalt riigi omandis oleva endise naftabaasi aluse maa-ala osas vastavalt OÜ ASE PB tööle nr PL-02 11/DP. Avaliku väljapaneku, avaliku arutelu ja Hiiu maavanema poolse järelevalve tulemusel on planeeringusse sisse viidud täiendusi ja täpsustusi, kuid planeeringu põhilahendusi ei ole muudetud.

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 13.10.2010 korraldusega nr 297 kehtestati Alato tn 24 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 10-31. Kehtestatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 05.juuli kuni 01.august 2010 ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud, Hiiu maavanem on teostanud planeeringu koostamise üle järelevalvet ja andnud heakskiidu planeeringu kehtestamiseks.

Sanglepa tn 1 maaüksuse detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 17.juuni 2010 korraldusega nr 177 kehtestati Sanglepa tn 1 maaüksuse detailplaneering vastavalt Matto Maakorralduse ja Kinnisvarabüroo OÜ tööle nr MB10_DP03. Lihtsustatud korras koostatud detailplaneering näeb ette planeeritava maaüksuse jagamise kaheks elamukrundiks ja üheks transpordimaa maaüksuseks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramise elamute ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringu on kooskõlastanud Lääne-Eesti Päästekeskus, piirnevate maaüksuste omanikud ja planeeritavate tehnovõrkude valdajad. Detailplaneering ei ole maaüksusel seni kehtinud detailplaneeringut oluliselt muutev. Koostatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses (Keskväljak 5a) ja linna kodulehel aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14259
Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]