• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Detailplaneeringute algatamine

Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega algatati Kärdla linna Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine segafunktsiooniga elu- ja ärihoone püstitamiseks ning maakasutuse sihtotstarbe kooskõlla viimine Kärdla linna üldplaneeringuga. Kavandatav tegevus ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 20. juuni 2013 otsusega algatati Kärdla linna Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi jaotamine kuni kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Detailplaneering näeb ette Kärdla linna üldplaneeringu muutmise krundile osaliselt ulatuva Nuutri jõe ehituskeeluvööndi ulatuse määramise osas. Üldplaneeringuga määratud krundi juhtfunktsiooni ei muudeta. Kavandatav tegevus ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Käina mnt 23e maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavalitsuse 19. juuni 2013 korraldusega nr 181 algatati Käina mnt 23e maaüksuse detailplaneering. Planeeritav maaüksus on 6367 m2 suurune ja tootmismaa sihtotstarbega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse jaotamine elamukruntideks ning kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Koostatav detailplaneering järgib Kärdla linna üldplaneeringuga määratud juhtfunktsiooni ning ei vaja täiendavat keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Posti tn 13 maaüksuse detailplaneeringu koostamine

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 18.oktoober 2012 otsusega nr 170 algatati Kärdla linna Posti tn 13 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse määramine ning Kärdla linna üldplaneeringuga planeeritavale maa-alale määratud juhtfunktsiooni osaline muutmine. Kinnisasjal on kehtiv detailplaneering, mida koostatav planeering osaliselt muudab ning mis muutub uue planeeringu kehtestamise järgselt kehtetuks. Kuna kavandatud tegevus järgib kehtiva planeeringuga määratud põhimõtteid ning ei vaja täiendava keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist.

Detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse ja lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/kardlalv/document.aspx?id=29804

Alato tn 6 maaüksuse detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 09. novembri 2011 korraldusega nr 483 algatati kinnistuomaniku taotluse alusel Kärdla linna Alato tn 6 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on maaüksuse jaotamine ning ehitusõiguse määramine. Olemasolev ca 0,5 ha suurune maaüksus jaotatakse kuni kolmeks ehitusõigusega krundiks, ehitusõigus määratakse pereelamute ja abihoonete püstitamiseks.

Algatati Sadama 30 detailplaneeringu koostamine

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavolikogu 15.september 2011 otsusega nr 119 algatati Kärdla linna Sadama tn 30 maaüksuse detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksusel kehtiva detailplaneeringu muutmine ning planeeritava maaüksuse jaotamine kaheks eraldiseisvaks tootmismaa sihtotstarbega maaüksuseks ning kruntidele ehitusõiguse määramine sadamaga seotud rajatiste ning hoonestuse püstitamiseks.
Detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda aadressil: http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=21857

Rootsi tn 1 detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 21.juuni 2010 korraldusega nr 186 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linna Rootsi tn 1 maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Kuna elamumaa sihtotstarbega maaüksus paikneb piirkonnas, kus on nii elamu- kui ärimaad ning lähtudes linnavalitsuse seisukohast, mille järgselt ei ole elamumaa sihtotstarbega maaüksusele uue elamu ja abihoonete püstitamine keskkonnaole olulise mõjuga, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.

Ümarmäe tn 3, 5 ja Heltermaa mnt 12b ja 14b detailplaneering

Saada link Prindi PDF
Kärdla Linnavalitsuse 21.juuni 2010 korraldusega nr 185 algatati detailplaneeringu koostamine Kärdla linna Ümarmäe tn 3, 5 ja Heltermaa mnt 12b ja 14b maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuste liitmine ja ehitusõiguse määramine tootmiskompleksi laiendamiseks. Kuna kavandatav tegevus toimub tootmismaa maaüksustel, koostatav Kärdla linna üldplaneering näeb piirkonda ette äri- ja tootmismaa, leidis linnavalitsus et maaüksuste liitmisel ja ehitusõiguse määramisel olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks ei too eeldatavalt kaasa olulist keskkonnamõju, otsustati sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Lubjaahju tn 3A ja Väike-Sadama tn 1D detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavolikogu 27.mai 2010 otsusega nr 58 algatati Kärdla linna Lubjaahju tn 3A ja Väike-Sadama tn 1D maaüksuste detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on Lubjaahju tn 3A maaüksusel kehtiva detailplaneering osaline muutmine Nuutri jõe ja Läänemere ehituskeeluvööndi vähendamiseks tehnorajatiste ja teemapargi rajatiste planeerimiseks. Et võimaldada suurendada Lubjaahju tn 3A maaüksusel haljastuse ja teemapargi rajatiste mahtu, planeeritakse teemaparki ja kogu ranna-ala teenindava parkla rajamist Väike-Sadama tn 1D maaüksusele.
Võttes aluseks Keskkonnaameti kirjaliku seisukoha, mille järgselt ei ole vajalik algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, ning linnavalitsuse poolt koostatud eelhinnangus toodud seisukoha, mille alusel ei ole kavandatavad detailplaneeringuga planeeritud muudatused võrreldes kehtiva detailplaneeringuga olulised ja ei kujuta eeldatavalt olulist mõju, otsustas volikogu sama otsusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist seoses detailplaneeringu koostamisega.  Otsusega on võimalik tutvuda Kärdla Linnavalitsuses ja aadressil http://avalik.amphora.ee/KARDLALV/document.aspx?id=14042

Alato tn 24 detailplaneering

Saada link Prindi PDF

Kärdla Linnavalitsuse 03.märts 2010 istungi korraldusega nr 50 algatati Alato tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on planeeritava 4130 m² suuruse maa-ala jaotamine kaheks elamukrundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ning juurdepääsu, tuleohutuse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra tingimuste määramine. Lähtuvalt seisukohast, et elamupiirkonnas olemasoleva elamukrundi jaotamine ja uue elamukrundi rajamine ja ehitusõiguse määramine ei kujuta eeldatavalt keskkonnale olulist mõju, otsustas linnavalitsus sama korraldusega mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringu koostamise raames.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]